รายชื่อสัตวแพทย์

นสพ. จักรพงค์ จันทร์ศศิธร (หมอเป้)     

สพ.บ.มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ 01-6597/2551 

 

สพญ. รสสุคนธ์ จันทร์ศศิธร (หมอปู)         

สพ.บ.มหาวิทยาลัยมหานคร

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์  01-8171/2554

 

สพญ.หทัยชนก อรุณชัยชนะ(หมอยุ้ย)

สพ.บ.มหาวิทยาลัยมหานคร

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์  01-11018/2558

 

สพญ. กมลชนก คูเจริญไพศาล(หมอนก)

สพ.บ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ 01-11249/2559