การรักษา

 

                         โรงพยาบาลสัตว์สาครให้บริการตรวจรักษาสัตว์เลี้ยง เช่น สุนัขและแมว โดยแบ่งเป็นการรักษาเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนอายุรกรรม ส่วนศัลยกรรม และหน่วยการตรวจวินิจฉัย โดยคำนึงถึงการดูแลรักษาสัตว์เลี้ยงตามมาตรฐานการรักษาทางสัตวแพทย์ ด้วยทีมสัตวแพทย์ที่มีความชำนาญและมีประสบการณ์ โดยคำนึงถึงหลักวิชาการและความรวดเร็วของการรักษาเป็นสิ่งสำคัญ พร้อมด้วยการใช้ยาและเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงเพื่อให้เกิดผลสูงสุดในการรักษา และเพื่อให้เกิดความรวดเร็วของการรับบริการ ทางโรงพยาบาลจึงมีสัตวแพทย์ลงตรวจประจำ 2 ท่านทุกวันทำการ ในวันจันทร์ ถึงวันเสาร์ และ 3 ท่านในวันอาทิตย์