รายชื่อสัตวแพทย์

นสพ. จักรพงค์ จันทร์ศศิธร

(หมอเป้)

สพ.บ.มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์

01-6597/2551

สพญ.หทัยชนก อรุณชัยชนะ

(หมอยุ้ย)

สพ.บ.มหาวิทยาลัยมหานคร

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์

01-11018/2558

สพญ. กมลชนก คูเจริญไพศาล

(หมอนก)

สพ.บ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์

 01-11249/2559