การบริการ

                   

 โรงพยาบาลสัตว์สาครให้บริการ  โดยแบ่งเป็น 3 ส่วนหลัก ได้แก่

  1. ส่วนการรักษาสัตว์  ฝ่ายอายุกรรม ฝ่ายศัลยกรรม ฝ่ายการตรวจวินิจฉัยและป้องกันโรคสัตว์
  2. ส่วนห้องฝากสัตว์ป่วย และสัตว์ป่วยติดเชื้อ 
  3. ส่วนบริการขายอาหารสัตว์ อาหารรักษาโรคและอุปกรณ์สัตว์เลี้ยง