เกี่ยวกับเรา

จุดเริ่มต้นโรงพยาบาลสัตว์สาคร

 

เริ่มจากคลีนิกเล็กๆในซอยบ้านเช่า ที่ก่อตั้ง ปี พ.ศ. 2517  โดยเริ่มก่อตั้งกิจการ

                 โดย นาย สมบูรณ์ จันทร์ศศิธร ( หมออ่าง )  เพื่อทำการรักษาสัตว์เลี้ยงของเจ้าของในละแวกมหาชัย ต่อมากิจการเจริญเติบโต ทำให้มีสัตว์เลี้ยงมาใช้บริการเป็นจำนวนมาก ร่วมกับความไม่สะดวกของสถานที่เนื่องจากไม่มีที่จอดรถ จึงต้องทำการขยายกิจการขึ้นเป็น โรงพยาบาลสัตว์สาครและย้ายที่ทำการมาตั้งที่ ริมถนนเอกชัย ในปี พ.ศ.2556 เพื่อขยายการบริการและเพิ่มคุณภาพในทุกการรักษาให้มีประสิทธิภาพ พัฒนาความรู้ความเชี่ยวชาญของบุคลากรทางการแพทย์ ให้มีการบริการด้วยความรักและความตั้งใจ สามารถวินิจฉัยโรคได้อย่างแม่นยำ ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อตอบสนองทุกการรักษาอย่างเร่งด่วนและครอบคลุมความต้องการของลูกค้าในทุกด้าน

 

วิสัยทัศน์

       เป็นโรงพยาบาลสัตว์ทีมีคุณภาพมาตรฐาน ใช้นวัตกรรมที่ทันสมัย ใส่ใจผู้มารับบริการ ในราคาที่คนส่วนใหญ่เข้าถึงบริการได้  

 

พันธกิจ

    1.  รักษาคุณภาพมาตรฐานระบบบริหารจัดการ และการบริการทางสัตวแพทย์  รวมถึงเตรียมความพร้อมในการพัฒนาบุคลากรเพื่อเข้าถึงมาตรฐานที่สูงขึ้นทั้งระดับประเทศและระดับสากล
    2. แสวงหา และพัฒนานวัตกรรมระบบบริการทางสัตวแพทย์รวมถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อการให้บริการที่รวดเร็ว แม่นยำ และตรงต่อความต้องการ และความจำเป็นในการรักษา
    3. พัฒนาบุคลากรด้านจริยธรรม ความเป็นเลิศทางวิชาการ และความชำนาญเฉพาะด้านเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษา รวมไปถึงการพัฒนาจิตบริการ (Service Mind) เพื่อนำไปสู่ความไว้วางใจ ความมั่นใจ และความสุขของผู้รับบริการ
    4. นำเสนอมิติใหม่ในการรักษาในราคาที่ประชาชนส่วนใหญ่สามารถเข้าถึงบริการได้