หน่วยคัดกรองโรคและการตรวจวินิจฉัย

 

การตรวจคัดกรองโรค คืออะไร

        การตรวจคัดกรองโรค เป็นการซักถามหรือตรวจเบื้องต้น เพื่อค้นหาความเสี่ยงที่จะเป็นโรคในสัตว์สุขภาพดี โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะป้องกันไม่ให้เป็นโรค หรือลดความเสี่ยงภาวะแทรกซ้อนจากโรคหากพบว่าเป็นโรคแต่เนิ่น ๆ จะได้ทำการรักษาได้ทันท่วงที 

ตรวจวินิจฉัยโรคเป็นอย่างไร

        หากตรวจพบความผิดปกติต่าง ๆ ในขั้นตอนการคัดกรองโรค จะต้องมีการตรวจวินิจฉัยโรคต่อไป ซึ่งเป็นกระบวนการหาสาเหตุการเกิดโรค อาการ หรือ ภาวะผิดปกติต่าง ๆ เพื่อหาวิธีการรักษา ติดตามผลจากการรักษารวมถึงผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น 

สรุปความแตกต่างของการตรวจคัดกรองและตรวจวินิจฉัย

        การตรวจสุขภาพประจำปี ถือเป็นการตรวจคัดกรองโรคเบื้องต้น ว่ามีความเสี่ยงหรือภาวะแทรกซ้อนเป็นโรคชนิดใดหรือไม่  เพื่อหาแนวทางป้องกัน ทำให้เกิดความตระหนักถึงโรคที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งต่างจากการตรวจวินิจฉัยจะพบได้ว่าเป็นโรคอะไร มีความรุนแรงมากหรือน้อยเพียงใด