อายุรกรรม

              หน่วยอายุรกรรม มีหน้าให้บริการตรวจรักษาสัตว์ป่วยโรคอายุรกรรม โรคทั่วไป โรคติดต่อทั่วไป และโรคติดต่ออันตราย รวมทั้งสัตวป่วยเฉพาะโรคตั้งแต่ภาวะการเจ็บป่วยเฉียบพลันจนถึงเจ็บป่วยเรื้อรัง ด้วยการใช้ยาและเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง   ในการตรวจวินิจฉัย ภายใต้การดูแลโดยทีมสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรศาสตร์ซึ่งมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในแต่ละสาขา พร้อมด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการตรวจสัตว์เลี้ยงของท่าน              ให้การดูแลในเชิงเชื่อมโยงระบบต่าง ๆ แบบองค์รวมโดยให้การดูแลแบบองค์รวมจากสุขภาพกาย สู่สุขภาพใจ จากการรักษา สู่การพยายามป้องกัน เพื่อลดการเกิดโรคหรือโรคแทรกซ้อนในอนาคตและหากวินิจฉัยเบื้องต้นแล้วมีความจำเป็นต้องส่งสัตว์ป่วยเพื่อให้ได้รับการรักษาเฉพาะทางของโรคนั้นๆ ทางหน่วยอายุรกรรมได้จัดเตรียมทีมสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาต่างๆ เพื่อให้การดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ              พร้อมด้วยทีมผู้ช่วยสัตวแพทย์ที่ได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดี และมีบริการให้คำปรึกษา คำแนะนำเกี่ยวกับโรคต่างๆ รวมถึงการป้องกันโรค ส่งเสริมสุขภาพ  และ ฉีดวัคซีนต่าง ๆ ในสุนัข โรคอายุรกรรมทั่วไป ได้แก่      -โรคผิวหนัง      -โรคระบบทางเดินหายใจและปอด […]

admin

22 November,2019