รายชื่อสัตวแพทย์

นสพ. จักรพงค์ จันทร์ศศิธร (หมอเป้)      สพ.บ.มหาวิทยาลัยขอนแก่น ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ 01-6597/2551    สพญ. รสสุคนธ์ จันทร์ศศิธร (หมอปู)          สพ.บ.มหาวิทยาลัยมหานคร ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์  01-8171/2554   สพญ.หทัยชนก อรุณชัยชนะ(หมอยุ้ย) สพ.บ.มหาวิทยาลัยมหานคร ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์  01-11018/2558   สพญ. กมลชนก คูเจริญไพศาล(หมอนก) สพ.บ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ 01-11249/2559   

admin

22 November,2019