ศัลยกรรม

                            เปิดให้บริการตรวจรักษาโรคทางศัลยกรรมทั่วไปอย่างครบวงจร ทั้งการตรวจวินิจฉัย การรักษา ไปจนถึงการผ่าตัด เช่น  การทำหมัน การทำฟัน การตัดนิ้ว การตัดหาง การตัดเนื้องอกเล็กๆ และการผ่าคลอด ฯลฯ โดยทีมศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ทั้งศัลยแพทย์ทั่วไป ทีมผู้ช่วยสัตวแพทย์ที่มีความรู้ความชำนาญในการผ่าตัด รวมถึงเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์อันทันสมัย เพื่อให้ผลการรักษาอยู่ในระดับมาตรฐานสากลสามารถแบ่งย่อยออกเป็น 2 กลุ่มคือ การผ่าตัดเล็ก (Minor soft Tissue surgery) : สัตว์ฟื้นตัวโดยใช้เวลาไม่นาน การผ่าตัดดังกล่าวได้แก่ การทำหมัน การทำฟัน การตัดนิ้ว การตัดหาง การตัดเนื้องอกเล็กๆ และการผ่าคลอด เป็นต้น การผ่าตัดขนาดใหญ่ (Major soft Tissue surgery) : เป็นการผ่าตัดที่ใช้ระยะเวลาในการผ่าตัดค่อนข้างนาน […]

admin

22 November,2019

อายุรกรรม

              หน่วยอายุรกรรม มีหน้าให้บริการตรวจรักษาสัตว์ป่วยโรคอายุรกรรม โรคทั่วไป โรคติดต่อทั่วไป และโรคติดต่ออันตราย รวมทั้งสัตวป่วยเฉพาะโรคตั้งแต่ภาวะการเจ็บป่วยเฉียบพลันจนถึงเจ็บป่วยเรื้อรัง ด้วยการใช้ยาและเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง   ในการตรวจวินิจฉัย ภายใต้การดูแลโดยทีมสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรศาสตร์ซึ่งมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในแต่ละสาขา พร้อมด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการตรวจสัตว์เลี้ยงของท่าน              ให้การดูแลในเชิงเชื่อมโยงระบบต่าง ๆ แบบองค์รวมโดยให้การดูแลแบบองค์รวมจากสุขภาพกาย สู่สุขภาพใจ จากการรักษา สู่การพยายามป้องกัน เพื่อลดการเกิดโรคหรือโรคแทรกซ้อนในอนาคตและหากวินิจฉัยเบื้องต้นแล้วมีความจำเป็นต้องส่งสัตว์ป่วยเพื่อให้ได้รับการรักษาเฉพาะทางของโรคนั้นๆ ทางหน่วยอายุรกรรมได้จัดเตรียมทีมสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาต่างๆ เพื่อให้การดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ              พร้อมด้วยทีมผู้ช่วยสัตวแพทย์ที่ได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดี และมีบริการให้คำปรึกษา คำแนะนำเกี่ยวกับโรคต่างๆ รวมถึงการป้องกันโรค ส่งเสริมสุขภาพ  และ ฉีดวัคซีนต่าง ๆ ในสุนัข โรคอายุรกรรมทั่วไป ได้แก่      -โรคผิวหนัง      -โรคระบบทางเดินหายใจและปอด […]

admin

22 November,2019

การรักษา

                           โรงพยาบาลสัตว์สาครให้บริการตรวจรักษาสัตว์เลี้ยง เช่น สุนัขและแมว โดยแบ่งเป็นการรักษาเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนอายุรกรรม ส่วนศัลยกรรม และหน่วยการตรวจวินิจฉัย โดยคำนึงถึงการดูแลรักษาสัตว์เลี้ยงตามมาตรฐานการรักษาทางสัตวแพทย์ ด้วยทีมสัตวแพทย์ที่มีความชำนาญและมีประสบการณ์ โดยคำนึงถึงหลักวิชาการและความรวดเร็วของการรักษาเป็นสิ่งสำคัญ พร้อมด้วยการใช้ยาและเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงเพื่อให้เกิดผลสูงสุดในการรักษา และเพื่อให้เกิดความรวดเร็วของการรับบริการ ทางโรงพยาบาลจึงมีสัตวแพทย์ลงตรวจประจำ 2 ท่านทุกวันทำการ ในวันจันทร์ ถึงวันเสาร์ และ 3 ท่านในวันอาทิตย์    

admin

22 November,2019